Контакты:

https://vsetreningi.ru/singap/organizers/rossiysko-aziatskiy_biznes_sojuz/